ขอบข่ายของงานแนะแนว

ขอบข่ายของงานแนะแนวในโรงเรียน ประกอบไปด้วย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม

 

ด้านการศึกษา ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอาชนะอุปสรรคในการเรียนได้ด้วยดี มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและข้อมูลการศึกษาต่อในระดับสูงอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ด้านอาชีพ ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่ออาชีพและการทำงานในอนาคต รู้จักแสวงหาความรู้เรื่องอาชีพ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาด้านต่างๆ ในสังคม รู้จักการวางแผนการทำงานการวางแผนอาชีพในอนาคตอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

ด้านส่วนตัวและสังคม ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อตัวเองและสังคม โดยเฉพาะรู้จักเห็นคุณค่าของตนเองและคนรอบข้าง สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีสติ แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผล มีทักษะชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตและเอาตัวรอดในสังคมได้อย่างมีความสุข