ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี


วันเกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2475

นักการศึกษา นักวิชาการไทย

นักการศึกษาที่สำคัญอีกคนของประเทศไทย

ท่านมีส่วนผลักดันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยหลายรอบ

เนื่องด้วยความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ  ที่ท่านสั่งสมมาได้เผยแพร่เป็นแนวคิด  และข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลง  ขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยหนึ่งในภารกิจนั้นคือ ด้านการศึกษาท่านได้ให้แง่คิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไว้อย่างละเอียด  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก

 

 

ผลงานในรูปแบบของเอกสารและหนังสือ

หนังสือปฏิรูปการศึกษาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

หนังสื่อปฏิรูปการศึกษายกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ

อื่น ๆ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและภาพประกอบจาก

http://www.prawase.com/