ตัวอย่างคู่มือที่นิยมสร้างหรือจัดทำ

คู่มือที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะจัดสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการลงทุน

คู่มือการเขียนงานวิจัย

คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี

คู่มือการใช้โปรแกรมต่าง ๆ

คู่มือการปฏิบัติการสอน

คู่มือนักเรียน (เกี่ยวกับระเบียบของโรงเรียน)

เป็นต้น

 

คู่มือประเภทสื่อการเรียนรู้ที่นิยมสร้าง เช่น

คู่มือการใช้ชุดการสอน

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม

คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คู่มือการใช้ชุดฝึก

คู่มือการจัดกิจกรรม

และอื่น ๆ ตามจุดประสงค์ของผู้จัดทำ

 

ฉะนั้นสร้างคู่มือต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้จัดทำเป็นสำคัญว่าต้องการสร้างเพื่ออะไร

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

02/08/2556