คู่มือนักเรียน หมายถึง เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมเรื่อใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามวิธี หรือใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ เรื่องนั้น ๆ โดยเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการทำกิจกรรมตามลำดับขั้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนด้วยตนเอง

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

 

02/08/2556