เป้าหมายการศึกษา

 

ใจ  กาย  อารมณ์  สังคม  ความคิด

การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

เป้าหมายการศึกษา จึงมีไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการบุคคล คือ

 

ใจ

การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ

เป้าหมายการศึกษา  เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางจิตใจ 

เนื่องด้วยจิตใจ คือส่วนที่รับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น ๆ ทั้งภายใน   เช่น  ความคิด  อารมณ์  ภายนอก เช่น  พฤติกรรม  จิตมีหน้ารับรู้  การพัฒนาศักยภาพทางจิตใจให้สมบูรณ์พร้อม จึงมีช่วยในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กาย

การพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย

เป้าหมายการศึกษา  เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย

เนื่องด้วยร่างกาย คือ  ศูนย์ร่วมองค์ประกอบความเป็นมนุษย์  เช่น  กล้ามเนื้อ  แขน  ขา  และอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  การพัฒนาศักยภาพร่างกายให้สามารถใช้งานได้ตามหน้าที่และความความต้องการ  การดูแลรักษาร่างกายที่ดี  มีสุขภาพทางกายที่สมบูรณ์ย่อมอำนวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

อารมณ์

การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์

เป้าหมายการศึกษา  เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ 

เนื่องด้วยอารมณ์ คือ  ความรู้สึก  เช่น   โกรธ  เกียจ  ดีใจ  เสียใจ  เหงา  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อมีสิ่งมากระทบ ย่อมส่งผลต่อความรู้สึก ให้แสดงออกทางความคิด  ทางกาย  การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ให้สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีจึงจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี Ho

 

 

สังคม

การพัฒนาศักยภาพทางสังคม

เป้าหมายการศึกษา  เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางสังคม

เนื่องด้วยสังคม  คือ  การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ  การอยู่รวมกันของคนหมู่มากย่อมเกิดเรื่องราวต่าง ๆ ผลกระทบต่าง ๆ ทั้งด้านดีและด้านลบ  การรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  การบริการจัดการตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจวิธีการจัดการต่าง ๆ

 

ความคิด

การพัฒนาศักยภาพทางความคิด

เป้าหมายการศึกษา  เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางความคิด

เนื่องด้วยความคิด คือ  กลไกที่เกิดขึ้นจากสมองสั่งการ  คิดมีหลายประเภท  คิดมีหลายแบบ  การพัฒนาศักยภาพความคิดให้สามารถใช้ความคิดได้อย่างเหมาะสม  ก่อให้เปิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ย่อมช่วยพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์

 

เป้าหมายการศึกษา จึงเป็นเพื่อพัฒนาคุณชีวิตของมนุษย์ให้สูงขึ้น  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านจิตใจสูง  เนื่องจากจิตใจมีหน้าที่คอยควบคุมความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ  การกระทำตนให้เหมาะสมไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมสังคมย่อมเป็นเป้าหมายของการศึกษาที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ 

 

นิยามความหมายเกี่ยวกับการศึกษา  เป้าหมายการศึกษาของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป  สำหรับนิวแนว  ศูนย์การแนะแนวออนไลน์แห่งนี้นิยามเป้าหมายการศึกษาไว้ 5  ประการหลักดังที่นำเสนอไว้ในข้างต้น

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน  สามารถวิจารณ์ได้ที่ชุมชนนิวแนว พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

20  มกราคม  2557