การเรียนรู้ คืออะไร

 

 

การเรียนรู้  คือ  การสร้างความเข้าใจจากการสังเกต  การทดลอง  การฝึกทักษะ ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ดี เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  กระบวนการคิดไปในทางที่ดีขึ้น