Print
Category: แนะแนววิชาการ
Hits: 20116

ปฐมนิเทศ  หมายถึง

 

ปฐม คือ  แรกเริ่ม   นิเทศ  คือ   ชี้แจง

รวมแล้วจึงหมายถึง  การทำความเข้าใจและการชี้แจงก่อนเริ่มต้นทำการต่าง ๆ

 

เมื่อเริ่มกิจกรรมใด ๆ  ก็ตามจะขาดไม่ได้คือ  การปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลพื้นฐาน   และให้แนวทางการปฏิบัติตนในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

 

 

เช่น  เมื่อเริ่มต้นเข้ารับการศึกษาการปฐมนิเทศจะเป็นการทำความเข้าใจ และการชี้แจ้งข้อมูลเบื้องต้น ข้อตกลง แนะนำสิ่งต่าง ๆ  นโยบายต่าง ๆ  ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในองค์กร หรือสถาบันอย่างมีความสุข และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย