ตัวอย่างองค์ประกอบการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

 

องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

ส่วนนำประกอบด้วย

หัวแผน  ดังนี้

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ .....

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)                    ช่วงชั้นที่ .....                        ชั้น.................................

ชื่อหน่วยกิจกรรม                                                                                                       เวลา  ....  ชั่วโมง

เรื่อง ...................................                                                                  เวลาการจัดกิจกรรม ... ชั่วโมง

วันที่   .......................................................... 

ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย

 

มาตรฐานการแนะแนว

                      มาตรฐานที่ ..................................................................................

 

ตัวบ่งชี้

                      1.  (.............................................)

                      2.  (.............................................)

                      3.  (.............................................)

 

สาระสำคัญ

                      (กำหนดรายละเอียด)

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                      1.      (.............................................)

                      2.      (.............................................)

 

                      3.      (.............................................)

 

สาระการเรียนรู้

                      -  (.............................................)

 

                     

ทักษะกระบวนการ/สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                      1.      (.............................................)

                      2.      (.............................................)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                      1.      (.............................................)

                      2.      (.............................................)

(กำหนดตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรทั้ง 8  ประการ)

ยกเอามาตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกได้

                     

ชิ้นงาน/ภาระงาน

                      ชิ้นงาน/ภาระงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                      -        (.............................................)

                      ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด

                      -        (.............................................)

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้

                      ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม

                       (.............................................)

 

                      ขั้นกิจกรรม

                       (.............................................)

 

                      ขั้นสรุป

                      (.............................................)

 

ส่วนเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบด้วย

 

วัสดุ  อุปกรณ์  สื่อ  และแหล่งเรียนรู้

                      1.      (.............................................)

                      2.      (.............................................)

 

การวัดผลและประเมินผล

                      การวัดผลระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้

                      -        (.............................................)

                      การวัดผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้

                      -        (.............................................)

 

 

 

วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

วิธีการ

ผลงาน/ชิ้นงาน/

ภาระงาน

เกณฑ์การผ่าน

K

ด้านความรู้ความเข้าใจ

(กำหนดรายละเอียดวิธีการตามเนื้อหากิจกรรม)

 

 

P

ด้านทักษะกระบวนการ

(กำหนดรายละเอียดวิธีการตามเนื้อหากิจกรรม)

 

 

A

ด้านคุณลักษณะ           อันพึงประสงค์

(กำหนดรายละเอียดความสอดคล้องของเนื้อหากิจกรรม)

 

 

 

 

แบบประเมินต่าง ๆ

เลขที่

ชื่อ - สกุล

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รวม

ร้อยละ

สรุปผล

 

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผล

 

ประเด็น

การประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

รายละเอียดต่าง ๆ

 

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียดต่าง ๆ

 

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียดต่าง ๆ

 

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียดต่าง ๆ

 

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

 

................................................................................................................

.................................................................................................................

 

 

                                                       (ลงชื่อ)………………………………

                                                                     (...........................................)

                                              ...................................................................

                                                  วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ........

 

 

 

 

 

บันทึกหลังจัดกิจกรรม

 

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรค

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

                                                       (ลงชื่อ)……………………………. ผู้สอน

                                                               (...............................................)

                                                                 ............../................./................