คุณค่าของนิทาน

 

เมื่อกล่าวถึงคุณค่าของนิทาน  นิทานมีคุณค่าหลายๆ  ด้านด้วยกัน  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1.  ด้านการส่งเสริมจินตนาการ

นิทาน คือ สิ่งที่ช่วยส่งเสริมจินตนาการการการฟังเรื่องเล่าแล้ว  คิดภาพตาม  ภาพที่เกิดขึ้นในความคิด  คือ  การฝึกฝนจิตนาการตามท้องเรื่อง  การฟังนิทานจึงมีคุณค่าอย่างมากในการฝึกหัดสร้างรูปร่าง เรื่องราวที่ฟังให้มีหน้าตาให้มีการดำเนินไปตามเรื่องที่ฟัง

2.  ด้านการส่งเสริมความคิด

นิทาน คือ  สิ่งที่ส่งเสริมความคิด  เพราะเมื่อฟังนิทานตามท้องเรื่องแล้วทำให้ได้คิดตาม  บางครั้งเกิดข้อคำถามว่า  เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น  การฟังแล้วทำให้ได้คิด  นิทานจึงช่วยให้คิดหาคำตอบ 

3. ด้านการส่งเสริมอารมณ์

นิทาน คือ สิ่งที่ส่งเสริมอารมณ์  ไม่ว่าจะสุข  ทุกข์  เศร้า  สลดใจ  และเรื่องราวสารพัดนิทานช่วยให้คนฟังได้เข้าจึงถึงความรู้  อารมณ์แล้วนำมาเป็นบทเรียนสอนใจ

4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

นิทาน คือ  สิ่งที่ช่วยขัดเกล่าจิตใจ  การฟังนิทานที่มีคุณค่าในการขัดเกลาจิตใจช่วยให้เกิดการซึมซับหลักคุณธรรม จริยธรรม  ความดีงาม   นิทานส่วนใหญ่จะแฝงข้อคิดเตือนใจ  เมื่อฟังจนชินติดจนเป็นนิสัย  จะทำให้คนฟังจดจำในจิตสำนึก

5. ด้านการส่งเสริมบุคลิกภาพ

นิทาน  คือ  สิ่งที่เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี  เพราะนิทานบางเรื่องทำให้คนฟังได้แง่คิด  คติเตือนใจถึงผลเสียของการทำพฤติกรรมที่ไม่ดี  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม  โดยเฉพาะเด็ก  ถ้าเด็กได้ฟังนิทานที่มีผลเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เด็กจะค่อยซึมซับเอาพฤติกรรมดี ๆ  ไปปฏิบัติในชีวิตจริง

 

คุณค่าของนิทานจึงเป็นสิ่งที่จรรโลงโลก  สร้างมุมมองของคนให้งอกงามทางความคิด

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

2  พฤศจิกายน  2557