โรงเรียนรัฐแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

การถือกำเนิดโรงเรียนในแบบแผนการศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทย  เกิดขึ้นในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ชาติมีความมั่นคง  ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาให้กับคนในชาติที่ดีย่อมจะนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  โรงเรียนหลวงที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก  เมื่อปี  พ.ศ. 2414  จึงตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  คือ  โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก  เป็นโรงเรียนชายล้วน   และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์”

 

การถือกำเนิดโรงเรียนแบบแผนใหม่จึงถือกำเนิดในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 5

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

10/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต