มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

 

การจัดการศึกษาของไทยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยมีอยู่  2  แนวคิด  คือ

1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

 

**วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์  ถือว่าเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษา  โดยในรัชสมัย  ราชการที่ 3  วัดโพธิ์ได้ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก  พระองค์ทรงโปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์  แล้วจารึกความรู้  วิชาการด้านต่าง ๆ  ไว้ในวัด  อันประกอบไปด้วยวิชา

 ด้านเวชศาสตร์  ด้านเภสัชศาสตร์   ด้านหัตถศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์   วรรณกรรมพุทธศาสนา   ภาพประติมากรรม  ภาพจิตรกรรม  ภาษาศาสตร์  จารึกประเพณี  และตำราต่างๆ  วัดโพธิ์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับแรกของไทย ที่รวบรวมวิชาความรู้ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

 

**หากนับจากระบบการปฏิรูประบบการศึกษา  และการวางแผนการพัฒนารากฐานการศึกษาสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ก็คือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของไทย

โดยกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5  โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442  และพัฒนาตามลำดับขึ้นจนถึงการสถาปนาเป็น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

09/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต