โรงเรียนอนุบาลรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในครั้งแรกของไทย  เริ่มต้นจากโรงเลี้ยงเด็ก  เนื่องด้วยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชการที่ 5  ทรงให้ความสำคัญกับการจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับนานาประเทศ  เนื่องจากการศึกษาไทยในอดีตยังคงขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ  ขาดระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน การปฏิรูปการศึกษาจึงเริ่มต้นโดยการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับราชกุมารและราชกุมารี   ว่าจ้างครูชาวอังกฤษเป็นผู้จัดการเรียนการสอน  สร้างแบบเรียน  แบบฝึกหัด  และร่วมวางแผนการการศึกษา  ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวของราษฎร์   เวลาต่อมาได้มีการนำแนวคิดการจัดการศึกษาเผยแพร่ในประเทศไทยมากขึ้น แนวคิดการศึกษาแบบตะวันตกมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาในช่วงเริ่มต้นอย่างมากโดยเฉพาะแนวคิดรูปแบบการจัดการศึกษาแบบอังกฤษ  ทำให้เกิดรูปแบบการศึกษาสำหรับเด็กที่เรียกว่า  “อนุบาล”   ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาอนุบาลนั้นได้รับอิทธิจากรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของเฟรอเบลและมอนเตสซอรี่   ในปี  พ.ศ. 2483   โรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้น  โดยยึดรูปแบบการจัดการศึกษาของมอนเตสซอรี่  คือ โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ

 

โรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรก  จึงก่อตั้งในชื่อ“โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ”

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

05/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต