โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

จุดเริ่มต้นของการกำเนิดโรงเรียนตามแนวคิดการพัฒนาระบบการศึกษาไทยครั้งแรกในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 5  พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ  โดยเฉพาะตะวันตก  เนื่องจากเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ประเทศตะวันตกเห็นว่าไทยได้มีการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ   โดยเฉพาะในด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคคลในชาติ  จึงได้มีการจัดตั้งโรงเลี้ยงเด็ก  และโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก  คือ  โรงเรียนราชกุมาร และโรงเรียนราชกุมารี  ต่อการได้ขยายแนวคิดการจะจัดการศึกษาสู่ภาคเอกชน  จึงเกิดโรงเรียนอนุบาลขึ้น  3  แห่ง  คือ  วัฒนาวิทยาลัย มาแตร์เดอี และราชินี  และโรงเรียนอนุบาลของหลวง  คือ  โรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ  นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบการศึกษาไทย  โดยรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อาศัยแนวคิดตะวันตกในการวางหลักสูตร  คือ  แนวคิดของเฟรอเบลและมอนเตสซอรี่  แนวคิดทั้ง 2  แบบนี้จึงเป็นรากฐานการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของไทย

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

05/07/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต