ประวัติการกำเนิดนักศึกษาวิชาทหาร  รด.

 

 

                นักศึกษาวิชาทหาร ถือกำเนิดจากการฝึกยุวทหาร  เมื่อปี  พ.ศ. 2475  เพื่อเป็นฝึกกำลังกองหนุน  ในยุคสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  มีนโยบายในการฟื้นฟูกองกำลังสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคนในชาติ  เนื่องจากในยุคสมัยนั้นเป็นยุคแห่งการสงคราม  เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1  ยุติลง  การเตรียมความพร้อมสำหรับปกป้องอธิปไตยของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการจัดตั้งการฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัย  15 – 17  ปี  ดำเนินการโดยกรมยุวชนทหาร กระทรวงกลาโหม

ดังนั้น  การฝึกยุวทหารจึงถือได้ว่าเป็นจุดกำหนดของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

โดยนักศึกษาวิชาทหาร ชื่อย่อ  คือ  (นศท.)

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

สำหรับประชาชนและนักเรียน  มักจะเรียกกันติดปากว่า   รด.

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชื่อย่อ  คือ  (นรด.)

การสถาปนากรมการรักษาดินแดนครั้งแรก  เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2491 กิจการการศึกษาวิชาทหารได้เริ่มต้นขึ้น ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2491

นับแต่นั้นเป็นต้นมาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  จึงเป็นหน่วยงานภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนของกองทัพ  ขึ้นกับฝ่ายกิจการพิเศษกองทัพบก

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

01/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต